Algemene leveringsvoorwaarden

 

A&F Uitzendgroep bestaat uit:

  •     A&F Horeca Uitzendbureau
  •     A&F Logistiek Uitzendbureau
  •     A&F Promotie Uitzendbureau
  •     A&F Evenementen Uitzendbureau

A&F Uitzendgroep levert ambulant personeel onder de formele verantwoordelijkheid van de A&F Uitzendgroep. De A&F Uitzendgroep is NEN 4400 gecertificeerd.

 

A&F Uitzendgroep is jegens de opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden. Wij adviseren de opdrachtgever een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, want zij zijn op grond van art. 6:170 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk voor allen die onder hun toezicht werken, dus ook uitzendkrachten, die door het uitzendbureau ter beschikking zijn gesteld.

 

Voor opdrachten buiten Rotterdam zal de halve reistijd in werkuren worden doorberekend. De reiskosten of de eventuele inhuur van transport voor opdrachten buiten Rotterdam zullen tegen kostprijs worden doorbelast. Indien u inhuurt vanuit de vestiging in Den Haag hanteren wij dezelfde constructie alleen dan vanaf Den Haag. Voor de bestuurder van de auto wordt 100% van de reistijd in rekening gebracht i.v.m. het thuisbrengen van collega’s, het rijden etc.

 

Eventuele reiskosten worden als volgt berekend en in rekening gebracht. Bij inzet van eigen auto of die van één van onze uitzendkrachten wordt er € 0,29 per km belast. Indien er geen eigen auto beschikbaar is, wordt de inhuur van transport tegen kostprijs doorbelast + een kilometervergoeding van € 0,29 per km.

 

Facturen van A&F Uitzendgroep worden opgesteld op basis van een door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenbriefjes. De opdrachtgever is verplicht de urenbriefjes op juist invullen te controleren en daarna te ondertekenen.

 

Op de volgende feestdagen wordt het door A&F Uitzendgroep op dat moment gehanteerde uurtarief met 100% verhoogd: Kerstavond, eerste en tweede kerstdag en oud- en nieuwjaarsdag en op de volgende feestdagen wordt het gehanteerde uurtarief met 50% verhoogd:Koninginnedag, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart

 

De A&F Uitzendgroep int al haar facturen na 14 kalenderdagen na de factuurdatum door middel van automatisch incasso. De incassodatum zal op de factuur vermeldt worden. Hiervoor dient u de automatische incasso-overeenkomst getekend te retourneren voor de eerste levering.

 

Bezwaar tegen een door A&F Uitzendgroep verzonden factuur moet binnen 10 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij A&F Uitzendgroep zijn ingediend. Alleen betalingen op bankrekeningnummer: 66.88.43.896 t.n.v. en de G-rekening 99.60.35.222 beide t.n.v. A&F horeca uitzendbureau B.V. werken bevrijdend. De A&F Uitzendgroep werkt met een G-rekening. 35 % van het factuurbedrag kan, met het oog op inlenersaansprakelijkheid, op deze G-rekening worden voldaan.

De A&F Uitzendgroep is gerechtigd het tarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit kostenverhoging ten aanzien van:

  • CAO-verplichtingen, wijzigingen van CAO of de daarbij horende lonen.
  • Wijzigingen van de kosten betreffende premies sociale verzekeringen.
  • Wettelijke vastgestelde lonen en/ of lastenverhogingen.

Het is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan één of meer ambulante van de A&F Uitzendgroep te benaderen voor werkzaamheden of werkzaam te hebben die niet bij de A&F Uitzendgroep worden gedeclareerd. Het is voor de inlener tot 6 maanden na de beëindiging van de opdracht, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de A&F Uitzendgroep ambulante in dienst te nemen die via de A&F Uitzendgroep zijn ingeleend.

 

 

 

 

horeca uitzendbureau
horeca uitzendbureau
horeca uitzendbureau

 


horeca uitzendbureau